ИМЕ:
ЕИК / БУЛСТАТ:
Моля въведете в първото поле - името, адреса, годината на отчета или част от тях или ЕИК/Булстат във второто поле на търсената от Вас фирма или отчет, и натиснете бутон "Търси в отчети"
НОВИНИ

• Данъчните дела са блокирани, по искане на Цацаров се чака тълкувателно решение от ВАС
 

Изтеглете от тук
ДОГОВОР С НАС
за публикуване на 
ГФО в този сайт


Вижте в "Кой, къде и до кога трябва да публикува годишните си финансови отчети- ГФО?" подробности за промените в режима за публикуване на ГФО!
Вижте разяснение на НАП от 17.05.2011 г относно промените в публикуването на годишни финансови отчети- ГФО
Вижте становище № АД-3/12.07.2011 г на Министъра на финансите относно публикуването на годишните финансови отчети на предприятията в Търговския регистър


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

- Трябва ли да публикувам ГФО, ако
ДЗЗД-то ми е без дейност?

- Публикувахме ГФО във Вашия сайт. Как да го открием?

- Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2012 г, 2013 и 2014 г. Какво да направим?

           Вижте отговорите

Изтеглете от тук бланки за ГФО за предприятия, съставящи баланс за отчетната 2015 г:

В XLC 
/ескелски/ формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълго-
трайни активи

- приложение

В PDF формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълготрай-
ни активи

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за предприятия, несъставящи баланс за отчетната 2015 г
В PDF формат

Изтеглете от тук бланки на ГФО на предприятия в ликвидация:
В PDF формат

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за ЮЛНЦ за отчетната 2015 г
В PDF формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност
- отчет за приходите и разходите от стопанска дейност
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите /дълготрайните/ активи

Данъчни и бизнес закони 2016 г

Разгледайте 
 специализирания 
ни сайт за 
регистрация на фирми
Още повече 
информация за 
това как да 
се възползвате от 
услугите ни, ако не 
сте във Варна, 
новини, Вашите 
права, какво се случва
с непререгистрираните в срок търговци, цени и услуги, 
често задавани 
въпроси, анкети и др 
 Държавен вестник на Република България

Официален вестник на Европейския съюз

Проверка в Централния регистър към Министерство на правосъдието за вписани в обществена полза юридически лица с нестопанска цел

Търговски регистър

Национална агенция за приходите

Система "Въпроси и отговори" към Националната агенция за приходите

Лихвен калкулатор за задължения към НАП и НОИ


 
 
 
ОТЧЕТИ ГФО ФИРМИ
 
 

над 10 000 бр. ГФО
публикувани до сега
в нашите сайтове   
до 30
.06.2016 г - 16.00 ч                                                            
                                                                                             Информацията на сайта е актуална за Данъчна кампания 2015,
                                                                                             със срок за публикуване на ГФО- 30.06.2016 г         

Автоматично публикуване на годишен финансов отчет- ГФО за 2015 г само за 7 лв от тук!
краен срок 30.06.2016 г
Н
езабавно публикуване. Отсрочено плащане.
Възможност за on-line за плащане
Удостоверение за публикуван финансов отчет
или
Публикуване на ГФО чрез оператор за 10 лв от тук!

                
         

              


                                        

Публикуването на годишен финансов отчет- ГФО в специализираните интернет издания на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД и съответната такса, заплатена еднократно, осигуряват изисквания от чл.38, ал.7 от Закона за счетоводството 3-годишен неплатен свободен достъп до Вашите годишни финансови отчети-ГФО. 
 
Съгласно Закона за счетоводството  ВСИЧКИ предприятия, освен бюджетните предприятия и едноличните търговци, неподлежащи на независим финансов одит, са длъжни да публикуват годишните си финансови отчети- ГФО.
 
     
 
 

Кой, къде и до кога трябва да публикува годишните си финансови отчети- ГФО?

Съгласно новия Закон за счетоводството, публикуван в ДВ бр.95 на 08.12.2015 г, бюджетните предприятия и едноличните търговци, неподлежащи на независим финансов одит, НЕ ПУБЛИКУВАТ годишни финансови отчети- ГФО за годините, в които не са подлежали на одит. Кои предприятия подлежат на задължителен финансов одит, вижте в чл.37 от Закона за счетоводството.
Ако въпреки това желаете да публикувате отчетите си в интернет, ние сме готови по Ваше желание да ги публикуваме.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО публикуват до 30.06. на следващата календарна година:
В икономически издания или интернет: 
1.
Всички неперсонифицирани дружества /дружества по Закона за задълженията и договорите- ДЗЗД или граждански дружества по ЗЗД/.
2. Всички юридически лица с нестопанска цел, които не са регистрирани в Централния регистър на ЮЛНЦ в обществена полза, независимо от това дали в съдебните им решения за регистрация е вписано, че са в обществена или частна полза. Проверка можете да направите от тук.
3. Търговските представителства, читалищата, взаимоспомагателните каси, адвокатските и нотариалните дружества, настоятелствата- училищни, читалищни, към детски заведения и църковни, регистрираните вероизповедания, сдружения на етажна собственост, всякакъв вид професионални сдружения.
4. Чуждестранните лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност, които не подлежат на вписване в Търговския регистър.

В Търговския регистър: 
Всички вписани в търговския регистър субекти- Едноличните търговци, без тези, които не подлежащи на независим финансов одит, ЕООД, ООД, СД, КА, КДА, ЕАД, АД,  Европейски обединения по икономически интереси, Европейски дружества и Европейски кооперативни дружества, клонове на чуждестранни търговци и кооперации, вписани в търговския регистър.
Вижте повече за възможностите за публикуване на ГФО- годишните финасови отчети в Търговския регистър.  

В Централния регистър на юридическите лица в обществена полза към Министерство на провосъдието: 
Всички юридически лица, регистрирани в обществена полза.
Такива са само тези ЮЛНЦ, които са вписани, като извършващи общественополезна дейност в Централния регистър на ЮЛНЦ към Министерство на правосъдието. Ако само в съдебното решение за регистрация на сдружението от съответния окръжен съд е вписано, че сдружението се регистрира в обществена полза, но регистрация в Централния регистър няма, то тогава ЮЛНЦ не е регистрирано в обществена полза и се подчинява на правилата на ЮЛНЦ в частна полза.
Дали Вашето ЮЛНЦ е регистрирано в обществена полза проверете от тук.

Въпреки, че предприятието Ви може да не попада сред задължените да публикуват отчетите си в интернет, ние сме готови по Ваше желание да ги публикуваме.

Ако сте пропуснали да публикувате отчетите си за някоя от миналите години, не се притеснявате да ни ги изпратите- ще ги публикуваме.
 
     
 
Какви са ГЛОБИТЕ?

Публикуването на ГФО- годишният финансов отчет е задължително и не зависи от това дали то е извършвало дейност.


Последствията от неизпълнението на това законово задължение са:

Глоба от 200 до 3000 лева за виновното лице, а за юридическо лице или едноличен търговец - имуществена санкция от 0.1 до 0.5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лева, като при повторно нарушение, санкцията е в двоен размер.
 
     
 
Какво подлежи на публикуване?

Съгласно чл.38 от Закона за счетоводството се публикува:

Годишният финансов отчет /ГФО/ на предприятието и годишен доклад за дейността, когато трябва да има такъв, приети от Общото събрание на съдружниците / акционерите или съответния орган. 

Съгласно §10, ал.1 от ПЗР на Закона за счетоводството от 2015 г, във връзка с чл.26, ал.1 от отменения Закон за счетоводството от 2001 г,
годишният финансов отчет на предприятията- ГФО, включва:

1. Счетоводен баланс
2. Отчет за приходите и разходите
3. Отчет за паричните потоци
4. Отчет за собствения капитал 
5. Справка за /нетекущите/ дълготрайните активи
6. Приложение.

На основание т.26.3, т.26.4 във връзка с т.24.2.б от СС 1 от НСФОМСП и чл.26, ал.5 от Закона за счетоводството от 2001 г, малките предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, които изготвят и представят годишния си финансов отчет на базата на НСФОМСП /след 01.01.2016 г променени в НСС/, могат да не изготвят и публикуват отчет за собствения капитал, справка за /нетекущите/ дълготрайни активи и отчет за паричните потоци.
На основание § 10, ал.2 от ПЗР, във връзка чл.38, ал.4 от Закона за счетоводството от 2015 г, малките предприятия, които не подлежат на независим финансов одит, могат да не публикуват своите отчети за приходите и разходите и докладите си за дейността.

Т.е. годишният финансов отчет на малките предприятия, прилагащи облекчена форма на счетоводна отчетност, може да включва само:
 
1. Счетоводен баланс.
2. Справка за /нетекущите/ дълготрайните активи.
3. Приложение.

Пояснение: Приложението, и като част от него- Справката за /нетекущите/ дълготрайните активи, ще се публикуват само като част от ГФО за 2015 г., поради особената уредба на ГФО за 2015 г- състяват се и се одитират по отменения ЗСч, а се публикуват по новия ЗСч.

Не подлежи на задължителна публикация Годишния отчет за дейността / ГОД / на предприятието по чл.92, ал.3 от ЗКПО /пълните справки, предоставяни на Националния статистически институт и НАП/, но по Ваше желание можем да го публикуваме.
 
   
 
Някои особености във връзка с публикуване на ГФО?

Предприятията, които подлежат на независим финансов одит, на основание чл.33, ал.1 от отменения Закона за счетоводството от 2001 г, задължително изготвят и годишен доклад за дейността. Годишният финансов отчет- ГФО и и докладът за дейността се публикуват във вида и с текста, въз основа на които регистрираният одитор е изразил становището си. На публикуване подлежи и пълният текст на одиторския доклад, приети от Общото събрание на съдружниците/акционерите или съответния орган.

Предприятията майки, които изготвят консолидирани финансови отчети, публикуват едновременно с консолидирания годишен финансов отчет на групата, и годишните доклади по гл.Седма от ЗСч.

Акционерните дружества /АД/, командитните дружества с акции /КДА/ и дружествата с ограничена отговорност /ООД/, които са средни или големи или предприятия от обществен интерес, публикуват и:
1. Информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и
2. Решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.
 

Какво трябва да направите, за да публикувате ГФО в този сайт?

Ако Вашите отчети, трябва да бъдат публикувани в интернет и желаете да ги публикувате на този сайт, изпрате ни ги на електронната ни поща: otcheti.firmi@gmail.com , заедно с данните на предприятието: пълно наименование по регистрация, седалище и адрес на управление, ЕИК/БУЛСТАТ, представляващ, съставител на отчета и одитор, ако има такъв. Това можете да направите 7 дни в седмицата, по всяко време на денонощието. Поради съображения за сигурност, файлове с отчети не се приемат чрез Skype. 

Заплатете съответната такса по един от посочените по-долу начини:
1. По банковата сметка на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД: IBAN: BG58 BPBI 7945 1064 2180 02 ; BIC: BPBIBGSF
"Юробанк България" АД /Пощенска банка/- клон Варна.
Можете да направите плащането в с платежно нареждане или в брой на гише в Пощенска банка, като при плащане на гише ще Ви удържат такса 2,50 лв. Ако не желаете да плащате банкова такса за превода, вижте някои от по-евтините начини за плащане по-долу.

Изтеглете от тук:
вносна бележка за публикуване на ГФО или 
♦ платежно нареждане за публикуване на ГФО
Най-близкият до Вас клон на Пощенска банка можете да намерите от тук

2. Чрез микросметка в ePay.bg- необходимо е да имате регистрация в ePay.bg и в този случай системата не удържа такса за плащането. Моля, при плащане по този начин, при изпращането на отчетите на имейла ни, задължително изпратете и информация за титуляра на микросметката в ePay.bg, за да можем да обвържем Вашето плащане с публикуваните ГФО. Плащане чрез ePay от тук /изпишете сумата в поле BGN/.

3. Чрез Visa или MasterCard- не е необходимо да имате регистрация в ePay.bg. В този случай системата на "Борика - Банксервиз" АД ще Ви удържи такса /например за плащане от 7,00 лв- 0,20 лв/.
Моля, в този случай, като основание при плащане посочете наименованието или БУЛСТАТ-а на предприятието, за публикуването на чийто отчет плащате, а при изпращането на Вашия отчет на имейла ни, задължително посочете и имейла, посочен в системата за разплащане, за да можем да обвържем Вашето плащане с публикуваните ГФО. Плащане Visa или MasterCard от тук /изпишете сумата в поле BGN/.

4. Чрез Изипей /Easypay/ по нашата микросметка- можете да ползвате всяко бюро на Easypay в страната, като таксата за плащане на суми до 10,00 лв е 0,17 лв. Необходимо е да заявите, че желаете да платите по микросметка и да знаете ЕИК на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД- 103134023 или КИН на микросметката- 9147982678. Ако съобщите вместо това нашата банкова сметка, ще Ви извършат друга услуга с по-високи такси. Моля, като основание за плащането посочете за публикуването на ГФО на кое предприятие плащате. Най-близкото до Вас бюро на Easypay, можете да намерите от тук.

5. Чрез услугата "Запис по банкова сметка" на "Български пощи" АД- можете да наредите сумата от кой да е клон на пощата в страната по сметката ни в Пощенска банка. Таксата за суми до 10,00 лв е: 0,85 лв без текстово съобщение в нареждането и 1,15 лв с текстово съобщение в нареждането. Необходимо да е знаете получателя на сумата- "АВЕ КОМЕРС" ЕООД и номера на сметката в Юробанк България АД /Пощенска банка/, посочен по-горе. Ако като наредител е вписано предприятието, чийто отчет се публикува не е необходимо да пускате и съобщение към платежното нареждане. Такова е задължително да има, когато наредителят е различен от предприятието, чийто отчет се публикува.
Моля, имайте предвид, че така сумите и информацията кой и за кого е платил пристигат по-бавно от обичайното- за около 7 дни, за това моля, ако сте платили по този начин, да ни изпратите заедно с отчета и копие от бележката за извършеното плащане.
Най-близкия до Вас клон на "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" АД можете да намерите от тук.

!!! ВАЖНО!!! При плащане, моля винаги посочвайте за публикуване на ГФО на кое предприятие плащате !!! 

Електронна фактура със съдържание: “Публикуване на ГФО за ..... година за 3 години от датата на публикуване.” ще получите на имейла, от който са изпратени отчетите. Ако желаете да получите хартиена фактура, моля посочете това изрично, като можете да я получите на място при нас или да Ви я изпратим, на посочен от Вас адрес, с обикновено или препоръчано писмо с обратна разписка срещу съответната допълнителна такса за покриване на пощенските разходи, посочена по-долу.

Ако нямате възможност да ни изпратите отчетите си на посочения имеал, може да ни ги предоставите или изпратите на адреса на дружеството в гр.Варна, ул.”Дръзки” 13, п.код 9000, където ще ги сканираме и подготвим за публикация срещу посочената по-долу такса.

От тук можете да свалите Общите условия /договор с Вас/ за публикуване на финансови отчети.
 
     
 
 

Колко ще Ви струва публикуване на ГФО- годишен финансов отчет за 2015 г в този сайт?

Ако изпратите годишния финансов отчет / ГФО / на имейла ни

10,00 лв

Публикуване на ГФО за 2 години наведнъж, изпратени на имейла ни 18,00 лв
Публикуване на ГФО за 3 години наведнъж, изпратени на имейла ни 24,00 лв
Публикуване на ГФО за 4 години наведнъж, изпратени на имейла ни 32,00 лв
Публикуване на ГФО за 5 години наведнъж, изпратени на имейла ни 40,00 лв
Ако изпратите или предоставите годишен финансов отчет /ГФО/ 
на хартиен носител
15,00 лв
За публикуване на ГФО за повече години наведнъж, когато ГФО е 
предоставен или изпратен на хартиен носител, на година:
14,00 лв

Допълнителна такса за изпращане на хартиена фактура по пощата с обикновено писмо- 1,00 лев на пратка. Ако множество фактури се изпращат с една пратка, се дължи само една такса от 1,00 лв.
Допълнителна такса за изпращане на хартиена фактура по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка- 2.50 лева на пратка. Ако множество фактури се изпращат с една пратка, се дължи само една такса от 2.50 лева.
!!! Трябва да заплатите някоя от допълнителните такси за изпращане на хартиена фактура по пощата, само ако желаете такава услуга.


!!! Нямате законово задължение за публикуване на Годишните отчети за дейността / ГОД / по чл.92, ал.3 от ЗКПО /пълните справки, предоставяни на Националния статистически институт и НАП/, но ако желате ще ги публикуваме, като таксите за това са, както следва:
1. Такса за публикуване на Годишен отчет за дейността- 30,00 лв
2. Такса за сканиране на Годишен отчет за дейността- 30,00 лв

В посочените цени е включен предвиденият от Закона свободен, неплатен достъп до Вашите отчети- 3 години след датата на публикуването им.

Цените са окончателни и върху тях не се начислява ДДС.


 
     
 
Отчетите се публикуват във вида, в който са предоставени и “АВЕ КОМЕРС” ЕООД не носи отговорност за вида и съдържанието на представените документи и информацията в тях.


Контакти:

“АВЕ КОМЕРС” ЕООД

гр.Варна, 9000, ул.”Дръзки” 13
e-mail: otcheti.firmi@gmail.com
ЕИК 103134023
управител: Гинка Радева
тел/факс: 052/630-087
мобилен Мтел: 0886/432-833
мобилен Вивател: 0888/349-286

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисия за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Посетете специализирания ни сайт за регистрация на фирми!

                                                                                                                                                                   бутони за споделяне 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо


Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен административен и/или съдебен път.Този сайт ползва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране и ако продължите да взаимодействате с него, ние приемаме, че сте съгласни с това. Моля, ако не сте съгласни с ползването на бисквитки от наша страна, прекратете ползването на сайта.

фирми
 
Публикуване на годишни финансови отчети /ГФО/ от 2007 г