ИМЕ:
ЕИК / БУЛСТАТ:
Моля въведете в първото поле - името, адреса, годината на отчета или част от тях или ЕИК/Булстат във второто поле на търсената от Вас фирма или отчет, и натиснете бутон "Търси в отчети"
НОВИНИ

• След отпадането на единната сметка за седмица са платени 125 млн. лв.
 

Изтеглете от тук
ДОГОВОР С НАС
за публикуване на 
ГФО в този сайт


Вижте в "Кой, къде и до кога трябва да публикува годишните си финансови отчети- ГФО?" подробности за промените в режима за публикуване на ГФО!
Вижте разяснение на НАП от 17.05.2011 г относно промените в публикуването на годишни финансови отчети- ГФО
Вижте становище № АД-3/12.07.2011 г на Министъра на финансите относно публикуването на годишните финансови отчети на предприятията в Търговския регистър


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

- Трябва ли да публикуваме и годишен доклад за дейността?

- Трябва ли да публикувам ГФО, ако
ДЗЗД-то ми е без дейност?

- Публикувахме ГФО във Вашия сайт. Как да го открием?

- Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2010 г, 2011 и 2012 г. Какво да направим?

           Вижте отговорите

Изтеглете от тук бланки за ГФО за предприятия, съставящи баланс за отчетната 2013 г:

В XLC 
/ескелски/ формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълго-
трайни активи

- приложение

В PDF формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълготрай-
ни активи

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за предприятия, несъставящи баланс за отчетната 2013 г
В PDF формат

Изтеглете от тук бланки на ГФО на предприятия в ликвидация:
В PDF формат

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за ЮЛНЦ за отчетната 2013 г
В PDF формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност
- отчет за приходите и разходите от стопанска дейност
- отчет за паричните потоци
- справка за нетекущите /дълготрайните/ активи

Данъчни и бизнес закони 2014 г

Разгледайте 
 специализирания 
ни сайт за 
регистрация на фирми
Още повече 
информация за 
това как да 
се възползвате от 
услугите ни, ако не 
сте във Варна, 
новини, Вашите 
права, какво се случва
с непререгистрираните в срок търговци, цени и услуги, 
често задавани 
въпроси, анкети и др 
 Държавен вестник на Република България

Официален вестник на Европейския съюз

Проверка в Централния регистър към Министерство на правосъдието за вписани в обществена полза юридически лица с нестопанска цел
или на телефони: 02 92 37 321 и 02 92 37 345 от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч., всеки работен ден.

Търговски регистър

Национална агенция за приходите

Система "Въпроси и отговори" към Националната агенция за приходите

Лихвен калкулатор за задължения към НАП и НОИ


 
 
 
НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

"МНМ- ИКИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103929744
Отчети за 2007 г на "МНМ- ИКИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Баба Рада" 30, ап.6, управител Любен Михайлов и съставител на отчетите Мари Бончева
 
"МОБИЛ КЛИЙН" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175467976
Годишен финансов отчет за 2009 г на "МОБИЛ КЛИЙН" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Струга" 31, ет.2, ап. 70, представляващ Станислав Генов и съставител на отчета Александър Стоянов
 
"МОБИЛ КЛИЙН" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175467976
Годишен финансов отчет за 2010 г на "МОБИЛ КЛИЙН" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Струга" 31, ет.2, ап. 70, представляващ Станислав Генов и съставител на отчета Александър Стоянов
 
"МОБИЛ КЛИЙН" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175467976
Отчети за 2008 г на "МОБИЛ КЛИЙН" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Струга" 31, ет.2, ап. 70, представляващ Станислав Генов и съставител на отчета Александър Стоянов
 
"МОБИЛЕС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175771267
Годишен финансов отчет за 2009 г на "МОБИЛЕС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, представляващ Гергана Кънчева Минчева и съставител на отчетите Гергана Минчева
 
"МОБИЛЕС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175771267
Годишен финансов отчет за 2010 г на "МОБИЛЕС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, представляващ Гергана Кънчева Минчева и съставител на отчетите Гергана Минчева
 
"МОДУЛ.ОР" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148004995
Отчети за 2008 г на "МОДУЛ.ОР" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Сава Радулов" 10, ап.13, представляващ Пенка Кръстева Цонева и съставител на отчетите Кремена Савинова Савова
 
"МОДУЛОР" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103887099
Годишен финансов отчет за 2009 г на "МОДУЛОР" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Младост", бл.106, вх.5, ап.96, управител Диян Николов Димов и съставител на отчетите Валентина Христова Романова
 
"МОДУЛОР" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103887099
Годишен финансов отчет за 2010 г на "МОДУЛОР" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Младост", бл.106, вх.5, ап.96, управител Диян Николов Димов и съставител на отчетите Валентина Христова Романова
 
"МОДУЛОР" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103887099
Годишен финансов отчет за 2011 г на "МОДУЛОР" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Младост", бл.106, вх.5, ап.96, управител Диян Николов Димов и съставител на отчетите Валентина Христова Романова
 
"МОДУЛОР" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103887099
Годишен финансов отчет за 2012 г на "МОДУЛОР" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Младост", бл.106, вх.5, ап.96, управител Диян Николов Димов и съставител на отчетите Валентина Христова Романова
 
"МОДУЛОР" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103887099
Отчети за 2008 г на "МОДУЛОР" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Младост", бл.106, вх.5, ап.96, управител Диян Николов Димов и съставител на отчетите Валентина Христова Романова
 
"МОКО 13" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103831638
Годишен финансов отчет за 2009 г на "МОКО 13" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Възраждане", бл.45, представляващ Даниела Мазакова
 
"МОКО 13" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103831638
Годишен финансов отчет за 2010 г на "МОКО 13" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Възраждане", бл.45, представляващ Даниела Мазакова
 
"МОКО 13" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103831638
Годишен финансов отчет за 2011 г на "МОКО 13" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Възраждане", бл.45, представляващ Даниела Мазакова
 
"МОМЧИЛОВА КРЕПОСТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176416645
Годишен финансов отчет на "МОМЧИЛОВА КРЕПОСТ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София 1619 ул."Дамяница " 3-5, представляващ: Мая Пенчева и съставител на отчета: П.Бързашка
 
"МОНБАТ ТРЕЙДИНГ" ООД;   Булстат/ЕИК: 130137657
Отчети за 2008 г на "МОНБАТ ТРАЙДИНГ" ООД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул."Лайош Кошут" № 9, управител Иван Карагеоргиев, съставител на отчетите Хенри Белниколов и одитор Иван Митев
 
"МОНВАН" ЕООД;   Булстат/ЕИК: 148105058
Отчети за 2007 г на "МОНВАН" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Антон Неделчев" 23, управител Борислав Иванов Бориславов
 
"МОНТЕРЕЙ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103946213
Годишeн финансов отчет за 2010 г на "МОНТЕРЕЙ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Клокотница" 9, представляващ Иванка Николова Вълкова и съставител на отчетите "Вега баланс" ЕООД
 
"МОНТЕРЕЙ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103946213
Годишeн финансов отчет за 2011 г на "МОНТЕРЕЙ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Клокотница" 9, представляващ Иванка Николова Вълкова и съставител на отчетите "Вега баланс" ЕООД
 
"МОНТЕРЕЙ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103946213
Годишeн финансов отчет за 2012 г на "МОНТЕРЕЙ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Клокотница" 9, представляващ Иванка Николова Вълкова и съставител на отчетите "Вега баланс" ЕООД
 
"МОНТЕРЕЙ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103946213
Годишни финансови отчети за 2007, 2008 и 2009 г на "МОНТЕРЕЙ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Клокотница" 9, представляващ Иванка Николова Вълкова и съставител на отчетите "Вега баланс" ЕООД
 
"МОРЕ ЕКСПРЕС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103875225
Годишен финансов отчет за 2009 г на "МОРЕ ЕКСПРЕС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Цар Симеон І" 10, представляващ Меглена Венкова Цанева и съставител на отчетите Меглена Венкова Цанева
 
"МОРЕ ЕКСПРЕС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103875225
Годишен финансов отчет за 2010 г на "МОРЕ ЕКСПРЕС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Цар Симеон І" 10, представляващ Меглена Венкова Цанева и съставител на отчетите Меглена Венкова Цанева
 
"МОРЕ ЕКСПРЕС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103875225
Годишен финансов отчет за 2011 г на "МОРЕ ЕКСПРЕС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Цар Симеон І" 10, представляващ Меглена Венкова Цанева и съставител на отчетите Меглена Венкова Цанева
 
"МОРЕ ЕКСПРЕС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103875225
Годишен финансов отчет за 2012 г на "МОРЕ ЕКСПРЕС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Цар Симеон І" 10, представляващ Меглена Венкова Цанева и съставител на отчетите Меглена Венкова Цанева
 
"МОРЕ ЕКСПРЕС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103875225
Отчети за 2008 г на "МОРЕ ЕКСПРЕС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Цар Симеон І" 10, представляващ Меглена Венкова Цанева и съставител на отчетите Меглена Венкова Цанева
 
"МОТОПРО" ЕООД;   Булстат/ЕИК: 175163418
Годишен финансов отчет за 2009 г на "МОТОПРО" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул."Искър" 39, представляващ Олга Китанова и съставител на отчета Десислава Кръстанова
 
"МС ГРУП" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103619884
Годишен финансов отчет за 2010 г на "МС ГРУП" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Аксаково, ул." Добруджа " 7, представляващ : Минчо Георгиев Минчев и съставител на отчета : Анка Христова Костадинова
 
"МС ГРУП" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103619884
Годишен финансов отчет за 2012 г на "МС ГРУП" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Аксаково, ул." Добруджа " 7, представляващ : Минчо Георгиев Минчев и съставител на отчета : Анка Христова Костадинова
 
"МС ЕКСПЕРТ" ООД;   Булстат/ЕИК: 103513450
Годишен финансов отчет за 2009 г на "МС ЕКСПЕРТ" ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Дебър" 15, вх.А, ап.6, управител Станислава Хрисимирова Великова и съставител на отчетите Станислава Хрисимирова Великова
 
"МС ЕКСПЕРТ" ООД;   Булстат/ЕИК: 103513450
Отчети за 2008 г на "МС ЕКСПЕРТ" ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Дебър" 15, вх.А, ап.6, управител Станислава Хрисимирова Великова и съставител на отчетите Станислава Хрисимирова Великова
 
"МСМ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103759950
Отчети за 2007 г на "МСМ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Аксаково, Варненска област, ж.к."Надежда", бл.4, вх.1, ап.20, управител Стоян Стоянов и съставител на отчетите ЕТ "ЕЛИТ КОНСУЛТ- ВАСИЛКА АТАНАСОВА"
 
"МСМ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103759950
Отчети за 2008 г на "МСМ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Аксаково, Варненска област, ж.к."Надежда", бл.4, вх.1, ап.20, управител Стоян Стоянов и съставител на отчетите ЕТ "ЕЛИТ КОНСУЛТ- ВАСИЛКА АТАНАСОВА"
 
"МТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175829514
Годишен финансов отчет за 2010 г на "МТ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. Чайка, бл. 27, вх. А, ет.3, представляващ Венцислав Николаев Цачев и съставител на отчета Анета Христова Станкова
 
"МУКАДДИМ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 125545792
Годишен финансов отчет за 2009 г на "МУКАДДИМ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Омуртаг, ул."Осогово" 8, представляващ Мустафа Салиев Мустафов и съставител на отчета Тодорка Стаменкова
 
"МУКАДДИМ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 125545792
Годишен финансов отчет за 2010 г на "МУКАДДИМ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Омуртаг, ул."Осогово" 8, представляващ Мустафа Салиев Мустафов и съставител на отчета Тодорка Стаменкова
 
"МУЛТИ 1" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103917133
Отчети за 2008 г на "МУЛТИ 1" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Злетово" 31, представляващ Марийка Абаджиева и съставител на отчетите Владимир Караджилов
 
"МУЛТИ 2" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103917119
Отчети за 2008 г на "МУЛТИ 2" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Злетово" 31, представляващ Марийка Абаджиева и съставител на отчетите Владимир Караджилов
 
"Н И В" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175569550
Отчети за 2008 г на "Н И В" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул."Владислав", бл.106, вх.А, ет.14, ап.45, представляващ Атанас Радиев Иванов и съставител на отчетите Атанас Радиев Иванов
 
"НА ДЪНОТО" ЕАД;   Булстат/ЕИК: 112635186
Годишен финансов отчет за 2009 г на "НА ДЪНОТО" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр.Батак, представляващ Роман Григоров Фердинандов
 
"НАВИ 62" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103902786
Годишен финансов отчет за 2009 г на "НАВИ 62" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Белослав, ул."Средна гора" 6, представляващ Снежана Ангелова Иванова и съставител на отчетите "Ханджиева консулт" ЕООД
 
"НАВИ 62" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103902786
Годишен финансов отчет за 2010 г на "НАВИ 62" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Белослав, ул."Средна гора" 6, представляващ Снежана Ангелова Иванова и съставител на отчетите Нина Ханджиева
 
"НАВИ 62" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103902786
Годишен финансов отчет за 2011 г на "НАВИ 62" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Белослав, ул."Средна гора" 6, представляващ Снежана Ангелова Иванова и съставител на отчетите "Ханджиева консулт" ЕООД
 
"НАВИ 62" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103902786
Годишен финансов отчет за 2012 г на "НАВИ 62" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Белослав, ул."Средна гора" 6, представляващ Снежана Ангелова Иванова и съставител на отчетите "Ханджиева консулт" ЕООД
 
"НАДЕЖДА- С" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176048568
Годишен финансов отчет за 2011 г на "НАДЕЖДА- С" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Аксаково, ул."Йордан Йончев" 5, представляващ Надежда Смилкова
 
"НАМОНА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175829254
Годишен финансов отчет за 2010 г на "НАМОНА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Петър Райчев, бл.36, вх.Д, ет.7, ап.107, представляващи Анна Веселинова Евтимова-Спасова и Найден Спасов Спасов и съставител на отчета: Александър Стоянов
 
"НАР 98" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103866055
Отчети за 2007 г на "НАР 98" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."И.войвода" 28, управител Нарина Станчева
 
"НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ НА РАПИЦА В БЪЛГАРИЯ";   Булстат/ЕИК: 130490012
Годишен финансов отчет за 2009 г на "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ НА РАПИЦА В БЪЛГАРИЯ", със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. "Гоце Делчев", бл.40, вх.А, ап.9, представляващ Славчо Иванов Топалов и съставител на отчета Миглена Христова.
 
"Наблюдател 2002" ООД;   Булстат/ЕИК: 130915916
Отчети за 2008 г на "Наблюдател 2002" ООД, ДДС № BG130915916, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.Панчерица 13, управител Калина Грозданова и съставител на отчетите Гергана Минчева
 
 
 

Ако не намирате годишния си финансов отчет тук, моля проверете в новия ни сайт!