ИМЕ:
ЕИК / БУЛСТАТ:
Моля въведете в първото поле - името, адреса, годината на отчета или част от тях или ЕИК/Булстат във второто поле на търсената от Вас фирма или отчет, и натиснете бутон "Търси в отчети"
НОВИНИ

• Ако през последните 3 години не сте публикували годишни финансови отчети, срещу Вас може да започне производство по несъстоятелност
 

Изтеглете от тук
ДОГОВОР С НАС
за публикуване на 
ГФО в този сайт


Вижте в "Кой, къде и до кога трябва да публикува годишните си финансови отчети- ГФО?" подробности за промените в режима за публикуване на ГФО!
Вижте разяснение на НАП от 17.05.2011 г относно промените в публикуването на годишни финансови отчети- ГФО
Вижте становище № АД-3/12.07.2011 г на Министъра на финансите относно публикуването на годишните финансови отчети на предприятията в Търговския регистър


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

- Трябва ли да публикувам ГФО, ако
ДЗЗД-то ми е без дейност?

- Публикувахме ГФО във Вашия сайт. Как да го открием?

- Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2013 г, 2014 и 2015 г. Какво да направим?

           Вижте отговорите

Изтеглете от тук бланки за ГФО за предприятия, съставящи баланс за отчетната 2016 г:

В XLC 
/ескелски/ формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
-
баланс за малки предприятия
- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълго-
трайни активи

- приложение

В PDF формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
- баланс за малки предприятия

- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия

- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълготрай-
ни активи

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за предприятия, несъставящи баланс за отчетната 2016 г
В PDF формат

Изтеглете от тук бланки на ГФО на предприятия в ликвидация:
В PDF формат

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за ЮЛНЦ за отчетната 2016 г
В PDF формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност
- отчет за приходите и разходите от стопанска дейност
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите /дълготрайните/ активи

Данъчни и бизнес закони към 17.01.2017 г

Разгледайте 
 специализирания 
ни сайт за 
регистрация на фирми
Още повече 
информация за 
това как да 
се възползвате от 
услугите ни, ако не 
сте във Варна, 
новини, Вашите 
права, какво се случва
с непререгистрираните в срок търговци, цени и услуги, 
често задавани 
въпроси, анкети и др 
 

Държавен вестник на Република България

Официален вестник на Европейския съюз

Проверка в Централния регистър към Министерство на правосъдието за вписани в обществена полза юридически лица с нестопанска цел

Търговски регистър

Национална агенция за приходите

Система "Въпроси и отговори" към Националната агенция за приходите

Лихвен калкулатор за задължения към НАП и НОИ


 
 
 
НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

СДРУЖЕНИЕ КЛУБ ПО БОКС ДЪ ХАММЪРС;   Булстат/ЕИК: 176262383
Годишен финансов отчет за 2013 г на СДРУЖЕНИЕ КЛУБ ПО БОКС ДЪ ХАММЪРС, със седалище и адрес на управление: гр.Петрич, ул СТОЮ ХАДЖИЕВ, 1, ет.6, ап. 24 и представляващ: ВАСИЛ КРАСИМИРОВ КАЛИНСКИ
 
СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ;   Булстат/ЕИК: 175374543
Годишен финансов отчет за 2011 г на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ, със седалище и адрес на управление: гр.София, Община Столична, район Нови Искър, ул. Кумарица 54, представляващ: Елена Георгиева Владимирова и съставител на ГФО: Елена Господинова-Ламбева
 
СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ;   Булстат/ЕИК: 175374543
Годишен финансов отчет за 2012 г на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ, със седалище и адрес на управление: гр.София, Община Столична, район Нови Искър, ул. Кумарица 54, представляващ: Елена Георгиева Владимирова и съставител на ГФО: Елена Господинова-Ламбева
 
СДРУЖЕНИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ ОТ СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ - ЛУДОГОРИЕ;   Булстат/ЕИК: 176462213
Годишен финансов отчет за 2013 г на СДРУЖЕНИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ ОТ СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ - ЛУДОГОРИЕ, със седалище и адрес на управление: ВАРНА УЛ. ЦАР ИВАН СРАЦИМИР №68 ПРЕДСТАВЛЯВАЩ: Ведат Сакаллъ и СЪСТАВИТЕЛ : Айсел Исмаил
 
СДРУЖЕНИЕ ПРАВНА ИНИЦИАТИВА ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ /ПИОР/;   Булстат/ЕИК: 103008658
Годишен финансов отчет за 2011 г на СДРУЖЕНИЕ ПРАВНА ИНИЦИАТИВА ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ /ПИОР/, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Йоан Екзарх” № 8, представляващ Георги Борисов Амуджиев и съставител на отчетите Виолета Стойчева Кирчева
 
Сдружение "Съюз на търговците на ветеринаро-медицински продукт в България" /СТВМПБ/;   Булстат/ЕИК: 175956593
Годишен финансов отчет за 2012 г на Сдружение "Съюз на търговците на ветеринаро-медицински продукт в България", със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, ул."Константин Стоилов" 5, представляващ: Симеон Пантелеев и съставител на отчета Надя Илиева
 
Сдружение "ФИЛАНТРОП";   Булстат/ЕИК: 117686149
Годишен финансов отчет за 2011 г на Сдружение "ФИЛАНТРОП", със седалище и адрес на управление: гр.Рус, ул."Цар Калоян" 24, представляващ Даниел Николов и съставител на отчета Счетоводно предприятие "Петрови" ООД
 
Сдружение "ФТК БЪЛГАРСКО ХОРО";   Булстат/ЕИК: 176349393
Годишен финансов отчет за 2013 г на Сдружение "ФТК БЪЛГАРСКО ХОРО", със седалище и адрес на управление: гр.Плевен, представляващ: Олга Мустакова и съставител на отчета: Николина Колева
 
Сдружение "Фондация за социални услуги Жулевия дом";   Булстат/ЕИК: 112665044
Годишен финансов отчет за 2011 г на Сдружение "Фондация за социални услуги Жулевия дом", със седалище и адрес на управление: с. Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик, ул."Братя Дарджикови" № 44, представляващ: Нена Кръстева Топчийнка и съставител на отчета: "ЯНТРОВИ" ЕООД- Дениз Русланов Янтров.
 
Сдружение "Християнска църква СИОН";   Булстат/ЕИК: 103568436
Годишен финансов отчет за 2011 г на Сдружение "Християнска църква СИОН", със седалище и адрес на управление: гр.Варна, м."Траката", ул."8-ма", № 11, представляващ Любомир Милков Шиваров и съставител на отчетите Радка Атанасова Стойкова
 
Сдружение "Християнска църква СИОН";   Булстат/ЕИК: 103568436
Годишен финансов отчет за 2012 г на Сдружение "Християнска църква СИОН", със седалище и адрес на управление: гр.Варна, м."Траката", ул."8-ма", № 11, представляващ Любомир Милков Шиваров и съставител на отчетите Радка Атанасова Стойкова
 
Сдружение "Християнска църква СИОН";   Булстат/ЕИК: 103568436
Годишен финансов отчет за 2013 г на Сдружение "Християнска църква СИОН", със седалище и адрес на управление: гр.Варна, м."Траката", ул."8-ма", № 11, представляващ Любомир Милков Шиваров и съставител на отчетите Радка Атанасова Стойкова
 
Сдружение "Християнска църква СИОН";   Булстат/ЕИК: 103568436
Годишен финансов отчет за 2014 г на Сдружение "Християнска църква СИОН", със седалище и адрес на управление: гр.Варна, м."Траката", ул."8-ма", № 11, представляващ Любомир Милков Шиваров и съставител на отчетите Радка Атанасова Стойкова
 
Сдружение "Християнска църква СИОН";   Булстат/ЕИК: 103568436
Годишен финансов отчет за 2015 г на Сдружение "Християнска църква СИОН", със седалище и адрес на управление: гр.Варна, м."Траката", ул."8-ма", № 11, представляващ Любомир Милков Шиваров и съставител на отчетите Радка Атанасова Стойкова
 
Сдружение "Християнска църква Сион" Аспарухово;   Булстат/ЕИК: 103776615
Годишен финансов отчет за 2013 г на Сдружение "Християнска църква Сион" Аспарухово, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Ропотамо" 6 и представляващ: Фахри Тахиров
 
Сдружение "Християнска църква Сион" Аспарухово;   Булстат/ЕИК: 103776615
Годишен финансов отчет за 2014 г на Сдружение "Християнска църква Сион" Аспарухово, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Ропотамо" 6 и представляващ: Фахри Тахиров
 
Сдружение "Християнска църква Сион" Аспарухово;   Булстат/ЕИК: 103776615
Годишен финансов отчет за 2015 г на Сдружение "Християнска църква Сион" Аспарухово, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Ропотамо" 6 и представляващ: Фахри Тахиров
 
Сдружение "Център за политически диалог- Петър Стоянов";   Булстат/ЕИК: 130946630
Годишен финансов отчет за 2010 г на Сдружение "Център за политически диалог- Петър Стоянов", със седалище и адрес на управление: гр.София, бул."Васил Левски" № 54, представляващ: Диана Боримечкова и съставител на отчета: Станислав Горановски
 
Сдружение "Център за политически диалог- Петър Стоянов";   Булстат/ЕИК: 130946630
Годишен финансов отчет за 2011 г на Сдружение "Център за политически диалог- Петър Стоянов", със седалище и адрес на управление: гр.София, бул."Васил Левски" № 54, представляващ: Диана Боримечкова и съставител на отчета: Станислав Горановски
 
Сдружение "Център за политически диалог- Петър Стоянов";   Булстат/ЕИК: 130946630
Годишен финансов отчет за 2012 г на Сдружение "Център за политически диалог- Петър Стоянов", със седалище и адрес на управление: гр.София, бул."Васил Левски" № 54, представляващ: Диана Боримечкова и съставител на отчета: Станислав Горановски
 
Сдружение "Център за политически диалог- Петър Стоянов";   Булстат/ЕИК: 130946630
Годишен финансов отчет за 2013 г на Сдружение "Център за политически диалог- Петър Стоянов", със седалище и адрес на управление: гр.София, бул."Васил Левски" № 54, представляващ: Диана Боримечкова и съставител на отчета: Станислав Горановски
 
Сдружение "Център за политически диалог- Петър Стоянов";   Булстат/ЕИК: 130946630
Годишен финансов отчет за 2014 г на Сдружение "Център за политически диалог- Петър Стоянов", със седалище и адрес на управление: гр.София, бул."Васил Левски" № 54, представляващ: Диана Боримечкова и съставител на отчета: Станислав Горановски
 
Сдружение "Център за политически диалог- Петър Стоянов";   Булстат/ЕИК: 130946630
Годишен финансов отчет за 2015 г на Сдружение "Център за политически диалог- Петър Стоянов", със седалище и адрес на управление: гр.София, бул."Васил Левски" № 54, представляващ: Диана Боримечкова и съставител на отчета: Станислав Горановски
 
Сдружение Бял люляк;   Булстат/ЕИК: 175815966
Годишен финансов отчет за 2011 г на Сдружение Бял люляк, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул."Витоша" 140, представляващ Илия Петьов Маринов и съставител на отчета: Рени Николова Пенкова
 
Сдружение Ветеринари в действие;   Булстат/ЕИК: 176652928
Годишен финансов отчет за 2014 г на Сдружение Ветеринари в действие, със седалище и адрес на управление: с.Баничан, общ.Гоце Делчев, обл.Благоевград, представляващ: Щефан Вебер и съставител на отчета: Виолета Факова
 
Сдружение РТ Респект;   Булстат/ЕИК: 176323007
Годишен финансов отчет за 2015 г на Сдружение РТ Респект, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 4, бл.477, вх.1, ап.72, преставляващ: Иво Кисяков и съставител на ГФО - Кети Ангелова
 
Сдружение за екологично бъдеще на децата и жетелите на град Мартен;   Булстат/ЕИК: 176903120
Годишен финансов отчет за 2015 г на Сдружение за екологично бъдеще на децата и жетелите на град Мартен, със седалище и адрес на управление: гр.Мартен, улица св.св. “ Кирил и Методий “ 64 и представляващ: Недялко Любенов Попов
 
Сдружение за култура Монтана България;   Булстат/ЕИК: 176420876
Годишен финансов отчет за 2015 г на Сдружение за култура Монтана България, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, община Монтана, област Монтана, представляващ: Анри Милчев Михайлов
 
Сдружение за културно взаимодействие;   Булстат/ЕИК: 176015148
Годишен финансов отчет за 2011 г на Сдружение за културно взаимодействие, със седалище гр.София
 
Сдружение за културно взаимодействие;   Булстат/ЕИК: 176015148
Годишен финансов отчет за 2012 г на Сдружение за културно взаимодействие, със седалище гр.София
 
Сдружение за културно взаимодействие;   Булстат/ЕИК: 176015148
Годишен финансов отчет за 2013 г на Сдружение за културно взаимодействие, със седалище гр.София
 
Сдружение за напояване "Съединение";   Булстат/ЕИК: 176636183
Годишен финансов отчет за 2014 г на Сдружение за напояване "Съединение", със седалище и адрес на управление: с. Съединение, общ.Братя Даскалови, обл. Стара Загора, представляващ: Галина Пейчева-Митева, съставител на отчета: Галина Пейчева-Митева
 
Сдружение за по-добър живот в България;   Булстат/ЕИК: 131244498
Годишен финансов отчет на Сдружение за по-добър живот в България, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул."Златорог" 22, ет.10, офис 26 и представляващ: Тончо Тончев
 
Сдружение за съвременно изкуство и култура "Ескимо";   Булстат/ЕИК: 131137585
Годишен финансов отчет за 2011 г на Сдружение за съвременно изкуство и култура "Ескимо", със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Неофит Рилски №60, представляващ: Леда Александрова Екимова и съставител на ГФО - Невенка Иванова Михайлова
 
Сдружение за съвременно изкуство и култура "Ескимо";   Булстат/ЕИК: 131137585
Годишен финансов отчет за 2012 г на Сдружение за съвременно изкуство и култура "Ескимо", със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Неофит Рилски №60, представляващ: Леда Александрова Екимова и съставител на ГФО - Невенка Иванова Михайлова
 
Сдружение клуб по спортни танци "Фиеста";   Булстат/ЕИК: 103510874
Годишен финансов отчет за 2011 г на Сдружение клуб по спортни танци "Фиеста", със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. "Хан Крум" № 23, ет. 3, ап. 6, управител Михаил Теодосиев Чакъров и съставител на отчетите Виолета Кирчева
 
Сдружение на общопрактикуващите лекари Русе;   Булстат/ЕИК: 117695625
Годишен финансов отчет за 2014 г на Сдружение на общопрактикуващите лекари Русе, със седалище и адрес на управление: гр.Русе, ул. "Независимост" № 2, представляващ: Орлин Кожухаров и съставител на отчета: Ингрет Любенова
 
Сдружение на писателите;   Булстат/ЕИК: 103132944
Годишен финансов отчет за 2011 г на Сдружение на писателите, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Крали Марко" 11, представляващ: Венелин Гавраилов и съставител на отчета Снежана Атанасова
 
Сдружение на собствениците Русе;   Булстат/ЕИК: 176569247
Годишен финансов отчет за 2015 г на Сдружение на собствениците Русе, със седалище и адрес на управление: гр.Русе, бул."Цар Освободител" 123Б, представляващ: ДРАГОМИР АНГЕЛОВ и съставител на отчета: СТЕЛА КОЧЕВА
 
Сдружение приятелство, взаимопомощ и сътрудничество между българските и турските жени;   Булстат/ЕИК: 175183634
Годишен финансов отчет за 2011 г на Сдружение приятелство, взаимопомощ и сътрудничество между българските и турските жени, със седалище гр.София, представляващ Татяна Йосифова Карова и съставител на отчета Бейназ Осман Закир
 
Сдружение с нестопанска дейност в частна полза "ЖЕНИ ОТ РЕГИОНА НА ДУНАВ";   Булстат/ЕИК: 175558696
Годишен финансов отчет за 2011 г на Сдружение с нестопанска дейност в частна полза "ЖЕНИ ОТ РЕГИОНА НА ДУНАВ", със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. Добруджа 1, ет.6, оф. 2, представляващ: Николета Тодорова Радева и съставител на отчета Веселка Сарафова
 
Сдружение с нестопанска дейност в частна полза "ЖЕНИ ОТ РЕГИОНА НА ДУНАВ";   Булстат/ЕИК: 175558696
Годишен финансов отчет за 2012 г на Сдружение с нестопанска дейност в частна полза "ЖЕНИ ОТ РЕГИОНА НА ДУНАВ", със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. Добруджа 1, ет.6, оф. 2, представляващ: Николета Тодорова Радева и съставител на отчета Веселка Сарафова
 
Сдружение с нестопанска дейност в частна полза "ЖЕНИ ОТ РЕГИОНА НА ДУНАВ";   Булстат/ЕИК: 175558696
Годишен финансов отчет за 2013 г на Сдружение с нестопанска дейност в частна полза "ЖЕНИ ОТ РЕГИОНА НА ДУНАВ", със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. Добруджа 1, ет.6, оф. 2, представляващ: Николета Тодорова Радева и съставител на отчета Веселка Сарафова
 
Сдружение с нестопанска дейност в частна полза "ЖЕНИ ОТ РЕГИОНА НА ДУНАВ";   Булстат/ЕИК: 175558696
Годишен финансов отчет за 2014 г на Сдружение с нестопанска дейност в частна полза "ЖЕНИ ОТ РЕГИОНА НА ДУНАВ", със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. Добруджа 1, ет.6, оф. 2, представляващ: Николета Тодорова Радева и съставител на отчета Веселка Сарафова
 
Сдружение с нестопанска дейност в частна полза "ЖЕНИ ОТ РЕГИОНА НА ДУНАВ";   Булстат/ЕИК: 175558696
Годишен финансов отчет за 2015 г на Сдружение с нестопанска дейност в частна полза "ЖЕНИ ОТ РЕГИОНА НА ДУНАВ", със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. Добруджа 1, ет.6, оф. 2 и представляващ: Николета Тодорова Радева
 
Сдружение с нестопанска цел "ЗЛАТЕН КЕСТЕН - ПЕТРИЧ";   Булстат/ЕИК: 176536425
Годишен финансов отчет за 2014 г на Сдружение с нестопанска цел "ЗЛАТЕН КЕСТЕН - ПЕТРИЧ", със седалище и адрес на управление: град Петрич, ул. "Александър Стамболийски" 4, представляващ: Красимир Стоянов и съставител на отчета: Клавдия Миладинова
 
Сдружение с нестопанска цел "Клуб по ориенталски танци Шехеразад";   Булстат/ЕИК: 176427333
Годишен финансов отчет за 2013 г на Сдружение с нестопанска цел "Клуб по ориенталски танци Шехеразад", със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград ул .Александър Батенберг №11, представляващ Евелина Савова Папазова и съставител на отчета: Радка Йорданова Панайотова-Тодорова
 
Сдружение с нестопанска цел "ТИ ЕС ЕС ДЕНС";   Булстат/ЕИК: 123764848
Годишен финансов отчет за 2011 г на Сдружение с нестопанска цел "ТИ ЕС ЕС ДЕНС", със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул."Антон Марчин" 1, представляващ Мария Стефанова Стоянова и съставител на отчетите Мария Костолова
 
Сдружение с нестопанска цел РБСА;   Булстат/ЕИК: 123728439
Годишен финансов отчет за 2011 г на Сдружение с нестопанска цел РБСА, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора ,ул."Антон Марчин" №69 ап.6 и представляващ Пейко Спасов
 
Сдружение с нестопанска цел за частна полза "Творчество и хармония";   Булстат/ЕИК: 131273521
Годишен финансов отчет за 2015 г на Сдружение с нестопанска цел за частна полза "Творчество и хармония", със седалище и адрес на управление: гр.София, п.к. 1700, ж.к."Студентски град", бл.58, вх. А, ет. 7, ап. 711 и представляващ: Пламена Венцеславова Златева
 
 
 

Ако не намирате годишния си финансов отчет тук, моля проверете в новия ни сайт! 
Начална страница
Страница: 31 / 34
|<  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 >>  >|