ИМЕ:
ЕИК / БУЛСТАТ:
Моля въведете в първото поле - името, адреса, годината на отчета или част от тях или ЕИК/Булстат във второто поле на търсената от Вас фирма или отчет, и натиснете бутон "Търси в отчети"
НОВИНИ

• След отпадането на единната сметка за седмица са платени 125 млн. лв.
 

Изтеглете от тук
ДОГОВОР С НАС
за публикуване на 
ГФО в този сайт


Вижте в "Кой, къде и до кога трябва да публикува годишните си финансови отчети- ГФО?" подробности за промените в режима за публикуване на ГФО!
Вижте разяснение на НАП от 17.05.2011 г относно промените в публикуването на годишни финансови отчети- ГФО
Вижте становище № АД-3/12.07.2011 г на Министъра на финансите относно публикуването на годишните финансови отчети на предприятията в Търговския регистър


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

- Трябва ли да публикуваме и годишен доклад за дейността?

- Трябва ли да публикувам ГФО, ако
ДЗЗД-то ми е без дейност?

- Публикувахме ГФО във Вашия сайт. Как да го открием?

- Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2010 г, 2011 и 2012 г. Какво да направим?

           Вижте отговорите

Изтеглете от тук бланки за ГФО за предприятия, съставящи баланс за отчетната 2013 г:

В XLC 
/ескелски/ формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълго-
трайни активи

- приложение

В PDF формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълготрай-
ни активи

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за предприятия, несъставящи баланс за отчетната 2013 г
В PDF формат

Изтеглете от тук бланки на ГФО на предприятия в ликвидация:
В PDF формат

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за ЮЛНЦ за отчетната 2013 г
В PDF формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност
- отчет за приходите и разходите от стопанска дейност
- отчет за паричните потоци
- справка за нетекущите /дълготрайните/ активи

Данъчни и бизнес закони 2014 г

Разгледайте 
 специализирания 
ни сайт за 
регистрация на фирми
Още повече 
информация за 
това как да 
се възползвате от 
услугите ни, ако не 
сте във Варна, 
новини, Вашите 
права, какво се случва
с непререгистрираните в срок търговци, цени и услуги, 
често задавани 
въпроси, анкети и др 
 Държавен вестник на Република България

Официален вестник на Европейския съюз

Проверка в Централния регистър към Министерство на правосъдието за вписани в обществена полза юридически лица с нестопанска цел
или на телефони: 02 92 37 321 и 02 92 37 345 от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч., всеки работен ден.

Търговски регистър

Национална агенция за приходите

Система "Въпроси и отговори" към Националната агенция за приходите

Лихвен калкулатор за задължения към НАП и НОИ


 
 
 
НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

"ПРЕС-Т" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103612637
Отчети за 2007 г на "ПРЕС-Т" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: Варна, ул. Струга 27, ап. 163, управител Олга Кацай и съставител на отчетите Константин Манолов
 
"ПРЕС-Т" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103612637
Отчети за 2008 г на "ПРЕС-Т" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: Варна, к.к."Чайка" 3- 511, управител Олга Кацай и съставител на отчетите Константин Манолов
 
"ПРЕСИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148053437
Годишен финансов отчет за 2009 г на "ПРЕСИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: с.Приселци, обл.Варненска, управител Пресиана Красенова Стоянова и съставител на отчетите В.Никитова
 
"ПРЕСИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148053437
Отчети за 2007 г на "ПРЕСИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: с.Приселци, обл.Варненска, управител Тихомир Панайотов и съставител на отчетите Тихомир Панайотов
 
"ПРЕСИ" ДЗЗД ;   Булстат/ЕИК: 148053437
Отчети за 2008 г на "ПРЕСИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: с.Приселци, обл.Варненска, управител Пресиана Красенова Стоянова и съставител на отчетите В.Никитова
 
"ПРЕСИЯНА И МЛАДЕН" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175916816
Годишен финансов отчет за 2010 г на "ПРЕСИЯНА И МЛАДЕН" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Ген. Георги Попов, бл. 23, ет.4 ап.14, представляващ Пламена Веселинова Йорданова и съставител на отчета Анета Христова Станкова
 
"ПРИМА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103587536
Годишен финансов отчет за 2009 г на "ПРИМА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Вл.Варненчик", бл.302, вх.10, ап.157, управител Валентин Петров Станев и съставител на отчетите Снежана Атанасова
 
"ПРИМА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103587536
Отчети за 2007 г на "ПРИМА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Вл.Варненчик", бл.302, вх.10, ап.157, управител Валентин Петров Станев и съставител на отчетите Снежана Иванова Атанасова
 
"ПРИМА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103587536
Отчети за 2008 г на "ПРИМА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Вл.Варненчик", бл.302, вх.10, ап.157, управител Валентин Петров Станев и съставител на отчетите Снежана Атанасова
 
"ПРИНЦЕС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103953275
Годишен финансов отчет за 2010 г на "ПРИНЦЕС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Белослав, ул."Ружа" 6, представляващ Станислав Димов Станев и съставител на отчета Нина Ханджиева
 
"ПРИСТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 117606772
Отчети за 2008 г на "ПРИСТ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. "Илинден", бл. 15, вх. 12, ет. 2, представляващ Мая Великова Филкова и съставител на отчетите "ФИЛКОНСУЛТ" ООД
 
"ПРОВАТОН" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103966073
Отчети за 2007 г на "ПРОВАТОН" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: Варна, Отец Паисий 19, управител Милен Друмев Панков и съставител на отчетите Юлияна Петрова Михайлова
 
"ПРОГИПС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103955116
Годишен финансов отчет за 2010 г на "ПРОГИПР" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: ГР.ВАРНА, УЛ.АНГЕЛ КЪНЧЕВ 24, ЕТ.3, представляваш КИРИЛ ЗАГОРОВ и съставител на отчета: Креатив Консулт ЕООД с управител Николина Узунова
 
"ПРОЕКТ ТРОЙ" ЕООД;   Булстат/ЕИК: 103907160
Отчети за 2007 г на "ПРОЕКТ ТРОЙ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Хан Омуртаг" 2, управител Красимир Маринов Маринов, съставител на отчетите Мирослава Павлова Димитрова и одитор Жечка Димитрова Симеонова
 
"ПРОКОНСТРУКТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103983293
Годишен финансов отчет за 2010 г на "ПРОКОНСТРУКТ" ДЗЗД, със седалище: гр.Варна, представляващ Николина Павлова и съставител на отчета Калинка Димитрова
 
"ПРОЛИГНО" ООД;   Булстат/ЕИК: 107552881
Отчети за 2007 на "ПРОЛИГНО" ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Габрово, ид.№ BG107552881, ул. Орловска № 139, ет.4, ап.24, управител Димитър Дренски, съставител на отчетите Мирослава Иванова и одитор Васил Калайджиев
 
"ПРОЛИНК" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103845805
Годишен финансов отчет за 2010 г "ПРОЛИНК" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Възраждане", бл.76, вх.1 и представляващ Кирчо Стоянов Киров
 
"ПРОПРИНТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148046784
Отчети за 2007 г на "ПРОПРИНТ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Тодор Икономов № 35, ет. 2, управител Иванка Томова Данова и съставител на отчетите Светла Великова Георгиева
 
"ПРОСПЕРИТЕТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 107520392
Годишен финансов отчет за 2009 г на "ПРОСПЕРИТЕТ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Севлиево, ул."П.Р.Славейков" 16, ап.1, управител Марияна Пенчева Пенева и съставител на отчетите СД „Албена – ДБС” гр. Севлиево
 
"ПРОСПЕРИТЕТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 107520392
Годишен финансов отчет за 2010 г на "ПРОСПЕРИТЕТ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Севлиево, ул."П.Р.Славейков" 16, ап.1, управител Марияна Пенчева Пенева и съставител на отчетите СД „Албена – ДБС” гр. Севлиево
 
"ПРОСПЕРИТЕТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 107520392
Годишен финансов отчет за 2011 г на "ПРОСПЕРИТЕТ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Севлиево, ул."П.Р.Славейков" 16, ап.1, управител Марияна Пенчева Пенева и съставител на отчетите СД „Албена – ДБС” гр. Севлиево
 
"ПРОСПЕРИТЕТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 107520392
Годишен финансов отчет за 2012 г на "ПРОСПЕРИТЕТ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Севлиево, ул."П.Р.Славейков" 16, ап.1, управител Марияна Пенчева Пенева и съставител на отчетите Диана Дончева
 
"ПРОСПЕРИТЕТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 107520392
Отчети за 2007 г на "ПРОСПЕРИТЕТ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Севлиево, ул."П.Р.Славейков" 16, ап.1, управител Марияна Пенчева Пенева и съставител на отчетите Диана Василева Дончева
 
"ПРОСПЕРИТЕТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 107520392
Отчети за 2008 г на "ПРОСПЕРИТЕТ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Севлиево, ул."П.Р.Славейков" 16, ап.1, управител Марияна Пенчева Пенева и съставител на отчетите СД „Албена – ДБС” гр. Севлиево
 
"ПРОТЕКТ ЕЛЕКТРОНИК" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176185823
Годишен финансов отчет за 2011 г на "ПРОТЕКТ ЕЛЕКТРОНИК" ДЗЗД, със седалище: гр.Стара Загора, представляващ Илиян Илиев и съставител на отчета Светлана Манолова
 
"ПРОТЕКТ МОНТАЖ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176185816
Годишен финансов отчет за 2011 г на "ПРОТЕКТ МОНТАЖ" ДЗЗД, със седалище: гр. Стара Загора, представляващ Илиян Илиев и съставител на отчета Светлана Манолова
 
"ПЪТСТРОЙ ВИА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175898414
Годишен финансов отчет за 2010 г на "ПЪТСТРОЙ ВИА" ДЗЗД, със седалище: гр.Варна, представляващ и съставител на отчета Ангел Тодоров Дерменджиев
 
"ПЪТСТРОЙ ВИА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175898414
Годишен финансов отчет за 2011 г на "ПЪТСТРОЙ ВИА" ДЗЗД, със седалище: гр.Варна, представляващ и съставител на отчета Ангел Тодоров Дерменджиев
 
"ПЪТСТРОЙ ВИА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175898414
Годишен финансов отчет за 2012 г на "ПЪТСТРОЙ ВИА" ДЗЗД, със седалище: гр.Варна, представляващ и съставител на отчета Ангел Тодоров Дерменджиев
 
"ПЪТСТРОЙ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175951557
Годишен финансов отчет за 2010 г на "ПЪТСТРОЙ" ДЗЗД, със седалище: гр.Варна, представляващ Ангел Тодоров Дерменджиев и съставител на отчета Ангел Тодоров Дерменджиев
 
"ПЪТСТРОЙ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175951557
Годишен финансов отчет за 2011 г на "ПЪТСТРОЙ" ДЗЗД, със седалище: гр.Варна, представляващ Ангел Тодоров Дерменджиев и съставител на отчета Ангел Тодоров Дерменджиев
 
"ПЪТСТРОЙ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175951557
Годишен финансов отчет за 2012 г на "ПЪТСТРОЙ" ДЗЗД, със седалище: гр.Варна, представляващ Ангел Тодоров Дерменджиев и съставител на отчета Ангел Тодоров Дерменджиев
 
"ПЪТСТРОЙ- ВАРНА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175580582
Годишен финансов отчет за 2009 г на "ПЪТСТРОЙ- ВАРНА" ДЗЗД, със седалище: гр.Варна, ул. "Ак. А. Сахаров" 1, представляващ Ангел Тодоров Дерменджиев и съставител на отчетите Ангел Тодоров Дерменджиев
 
"ПЪТСТРОЙ- ВАРНА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175580582
Годишен финансов отчет за 2010 г на "ПЪТСТРОЙ- ВАРНА" ДЗЗД, със седалище: гр.Варна, ул. "Ак. А. Сахаров" 1, представляващ Ангел Тодоров Дерменджиев и съставител на отчетите Ангел Тодоров Дерменджиев
 
"ПЪТСТРОЙ- ВАРНА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175580582
Годишен финансов отчет за 2011 г на "ПЪТСТРОЙ- ВАРНА" ДЗЗД, със седалище: гр.Варна, ул. "Ак. А. Сахаров" 1, представляващ Ангел Тодоров Дерменджиев и съставител на отчетите Ангел Тодоров Дерменджиев
 
"ПЪТСТРОЙ- ВАРНА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175580582
Годишен финансов отчет за 2012 г на "ПЪТСТРОЙ- ВАРНА" ДЗЗД, със седалище: гр.Варна, ул. "Ак. А. Сахаров" 1, представляващ Ангел Тодоров Дерменджиев и съставител на отчетите Ангел Тодоров Дерменджиев
 
"ПЪТСТРОЙ- ШИПИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176184194
Годишен финансов отчет за 2011 г на "ПЪТСТРОЙ- ШИПИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна и представляващ и съставител на отчета Ангел Тодоров Дерменджиев
 
"ПЪТСТРОЙ- ШИПИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176184194
Годишен финансов отчет за 2012 г на "ПЪТСТРОЙ- ШИПИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна и представляващ и съставител на отчета Ангел Тодоров Дерменджиев
 
"Приста Риал Естейтс" АД;   Булстат/ЕИК: 175021319
Отчети за 2008 г на "Приста Риал Естейтс" АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. "Драган Цанков" №12-16, представляващ Иван Йовчев, съставител на отчетите Хенри Белниколов и одитор Иван Митев
 
"Р и К" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103827682
Годишен финансов отчет за 2012 г на "Р и К" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Възраждане", бл.67, вх.1, представляващ: Надежда Картунова и съставител на отчета: Красимир Димитров
 
"РАДЕВ НЕСТАНДАРТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103839204
Годишен финансов отчет за 2011 г на "РАДЕВ НЕСТАНДАРТ" ДЗЗД, със седалище: гр.Варна, представляващ: Пенчо Радев и съставител на отчета: ЕТ "Пенка Петкова- Селия 92"
 
"РАДЕВИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175472247
Отчети за 2008 г на "РАДЕВИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."К.Величков" 49, управител Румен Димитров и съставител на отчетите Даниела Иванова
 
"РАДИМАРК" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175877911
Годишен финансов отчет за 2010 г на "РАДИМАРК" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: ул."Иван Владислав" 7, представляващ и съставител на отчета Радостина Христова Маркова
 
"РАДИМАРК" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175877911
Годишен финансов отчет за 2011 г на "РАДИМАРК" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: ул."Иван Владислав" 7, представляващ и съставител на отчета Радостина Христова Маркова
 
"РАДО И КОКО" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175470310
Годишен финансов отчет за 2009 г на "РАДО И КОКО" ДЗЗД, със седелаще и адрес на управление: гр.Варна, жк "Вл.Варненчик", бл.7, вх.7, ап.18, представляващ Радослав Радев и съставител на отчетите "Ди Си Финанс" ООД
 
"РАДО И КОКО" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175470310
Годишен финансов отчет за 2010 г на "РАДО И КОКО" ДЗЗД, със седелаще и адрес на управление: гр.Варна, жк "Вл.Варненчик", бл.7, вх.7, ап.18, представляващ Радослав Радев и съставител на отчетите "Ди Си Финанс" ООД
 
"РАДО" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103766546
Годишен финансов отчет за 2009 г на "РАДО" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Аксаково, Варненска област, ул."Надежда", бл.4, ап.21, управител Радослав Стефанов и съставител на отчетите Румяна Алексиева
 
"РАДО" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103766546
Годишен финансов отчет за 2010 г на "РАДО" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Аксаково, Варненска област, ул."Надежда", бл.4, ап.21, управител Радослав Стефанов и съставител на отчетите Румяна Алексиева
 
"РАДО" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103766546
Отчети за 2007 г на "РАДО" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Аксаково, Варненска област, ул."Надежда", бл.4, ап.21, управител Радослав Стефанов и съставител на отчетите Румяна Лилова
 
"РАДО" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103766546
Отчети за 2008 г на "РАДО" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Аксаково, Варненска област, ул."Надежда", бл.4, ап.21, управител Радослав Стефанов и съставител на отчетите Румяна Алексиева
 
 
 

Ако не намирате годишния си финансов отчет тук, моля проверете в новия ни сайт!