ИМЕ:
ЕИК / БУЛСТАТ:
Моля въведете в първото поле - името, адреса, годината на отчета или част от тях или ЕИК/Булстат във второто поле на търсената от Вас фирма или отчет, и натиснете бутон "Търси в отчети"
НОВИНИ

• Търговските регистри в ЕС ще бъдат обединени
 

Изтеглете от тук
ДОГОВОР С НАС
за публикуване на 
ГФО в този сайт


Вижте в "Кой, къде и до кога трябва да публикува годишните си финансови отчети- ГФО?" подробности за промените в режима за публикуване на ГФО!
Вижте разяснение на НАП от 17.05.2011 г относно промените в публикуването на годишни финансови отчети- ГФО
Вижте становище № АД-3/12.07.2011 г на Министъра на финансите относно публикуването на годишните финансови отчети на предприятията в Търговския регистър


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

- Трябва ли да публикуваме и годишен доклад за дейността?

- Трябва ли да публикувам ГФО, ако
ДЗЗД-то ми е без дейност?

- Публикувахме ГФО във Вашия сайт. Как да го открием?

- Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2010 г, 2011 и 2012 г. Какво да направим?

           Вижте отговорите

Изтеглете от тук бланки за ГФО за предприятия, съставящи баланс за отчетната 2013 г:

В XLC 
/ескелски/ формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълго-
трайни активи

- приложение

В PDF формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълготрай-
ни активи

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за предприятия, несъставящи баланс за отчетната 2013 г
В PDF формат

Изтеглете от тук бланки на ГФО на предприятия в ликвидация:
В PDF формат

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за ЮЛНЦ за отчетната 2013 г
В PDF формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност
- отчет за приходите и разходите от стопанска дейност
- отчет за паричните потоци
- справка за нетекущите /дълготрайните/ активи

Данъчни и бизнес закони 2014 г

Разгледайте 
 специализирания 
ни сайт за 
регистрация на фирми
Още повече 
информация за 
това как да 
се възползвате от 
услугите ни, ако не 
сте във Варна, 
новини, Вашите 
права, какво се случва
с непререгистрираните в срок търговци, цени и услуги, 
често задавани 
въпроси, анкети и др 
 Държавен вестник на Република България

Официален вестник на Европейския съюз

Проверка в Централния регистър към Министерство на правосъдието за вписани в обществена полза юридически лица с нестопанска цел
или на телефони: 02 92 37 321 и 02 92 37 345 от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч., всеки работен ден.

Търговски регистър

Национална агенция за приходите

Система "Въпроси и отговори" към Националната агенция за приходите

Лихвен калкулатор за задължения към НАП и НОИ


 
 
 
НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

"СТЕЛА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103941725
Годишен финансов отчет за 2010 г на "СТЕЛА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул."Сливница" 127, представляващ Марияна Явашева и съставител на отчетите Гиргина Рачева
 
"СТЕЛА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103941725
Годишен финансов отчет за 2011 г на "СТЕЛА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул."Сливница" 127, представляващ Марияна Явашева и съставител на отчетите Гиргина Рачева
 
"СТЕЛИТЕКС ЕООД";   Булстат/ЕИК: 130996409
Годишен финансов отчет за 2009 г на "СТЕЛИТЕКС ЕООД", със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. "Лайош Кошут" 9, представляващ: Стела Иванова и съставител на отчета: Стела Иванова
 
"СТЕМА- 04" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103864823
Годишен финансов отчет за 2009 г на "СТЕМА- 04" ДЗЗД, ДДС № BG103864823, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Цар Асен" 36, представляващ Стефан Димитров Ничев и съставител на отчетите Светлана Борисова Кирова
 
"СТЕМА- 04" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103864823
Годишен финансов отчет за 2010 г на "СТЕМА- 04" ДЗЗД, ДДС № BG103864823, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Цар Асен" 36, представляващ Стефан Димитров Ничев и съставител на отчетите Светлана Борисова Кирова
 
"СТЕМА- 04" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103864823
Годишен финансов отчет за 2011 г на "СТЕМА- 04" ДЗЗД, ДДС № BG103864823, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Цар Асен" 36, представляващ Стефан Димитров Ничев и съставител на отчетите Светлана Борисова Кирова
 
"СТЕМА- 04" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103864823
Отчети за 2008 г на "СТЕМА- 04" ДЗЗД, ДДС № BG103864823, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Цар Асен" 36, представляващ Стефан Димитров Ничев и съставител на отчетите Светлана Борисова Кирова
 
"СТЕФ ЕМ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 127637524
Годишен финансов отчет за 2009 г на "СТЕФ ЕМ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. Витоша 3, вх.1, ет.3, ап.9, представляващ Емил Христов Методиев и съставител на отчетите– Марияна Иванова Иванова
 
"СТЕФ ЕМ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 127637524
Годишен финансов отчет за 2010 г на "СТЕФ ЕМ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. Витоша 3, вх.1, ет.3, ап.9, представляващ Емил Христов Методиев и съставител на отчетите– Марияна Иванова Иванова
 
"СТЕФ ЕМ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 127637524
Отчети за 2008 г на "СТЕФ ЕМ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. Витоша 3, вх.1, ет.3, ап.9, представляващ Емил Христов Методиев и съставител на отчетите– Марияна Иванова Иванова
 
"СТЕФ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103686160
Годишен финансов отчет за 2009 на "СТЕФ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Белослав, ул."Ст.планина" 20, представляващ Тодорка Стоянова Георгиева и съставител на отчетите "Ханджиева консулт" ЕООД
 
"СТЕФ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175600768
Годишен финансов отчет за 2010 г на "СТЕФ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна ул.Арх.Петко Момилов 22, представляващ Стефка Банева Тодорова и съставител на отчета "ДИ ЕН КОНСУЛТ" ООД- Йорданка Калудова
 
"СТЕФ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103686160
Годишен финансов отчет за 2010 на "СТЕФ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Белослав, ул."Ст.планина" 20, представляващ Тодорка Стоянова Георгиева и съставител на отчетите Нина Ханджиева
 
"СТЕФ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103686160
Годишен финансов отчет за 2011 на "СТЕФ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Белослав, ул."Ст.планина" 20, представляващ Тодорка Стоянова Георгиева и съставител на отчетите "ХАНДЖИЕВА КОНСУЛТ" ЕООД
 
"СТЕФ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103686160
Годишен финансов отчет за 2012 на "СТЕФ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Белослав, ул."Ст.планина" 20, представляващ Тодорка Стоянова Георгиева и съставител на отчетите "Ханджиева консулт" ЕООД
 
"СТИКС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 123714375
Годишен финансов отчет за 2009 г на "СТИКС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул."Ген. Гурко" 10/12, представляващ Боньо Станчев Велинов и съставител на отчета Анна Александрова Николова
 
"СТИКС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 123714375
Годишен финансов отчет за 2010 г на "СТИКС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул."Ген. Гурко" 10/12, представляващ Боньо Станчев Велинов и съставител на отчета Анна Александрова Николова
 
"СТИЛ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103581647
Годишен финансов отчет за 2009 г на "СТИЛ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: Адрес: гр.Варна, жк."Владислав Варненчик",бл.402, представляващ Добромир Георгиев Динев и съставител на отчета: Светослав Илиев Панайотов
 
"СТИЛ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148125887
Годишен финансов отчет за 2009 г на "СТИЛ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Възраждане", бл.45, вх.2, ап.37, управител Венко Иванов Динчев и съставител на отчетите "СИМ КОНСУЛТ" ООД
 
"СТИЛ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103806581
Годишен финансов отчет за 2009 г на "СТИЛ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Младост", бл.115, вх.10, ет.1, ап.3, управители- Илияна Недялкова Георгиева и Станушка Жекова Димитрова, съставител на отчетите- Николай Стоянов Григоров
 
"СТИЛ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148125887
Годишен финансов отчет за 2010 г на "СТИЛ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Възраждане", бл.45, вх.2, ап.37, управител Венко Иванов Динчев и съставител на отчетите "СИМ КОНСУЛТ" ООД
 
"СТИЛ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103806581
Годишен финансов отчет за 2010 г на "СТИЛ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Младост", бл.115, вх.10, ет.1, ап.3, управители- Илияна Недялкова Георгиева и Станушка Жекова Димитрова, съставител на отчетите- Николай Стоянов Григоров
 
"СТИЛ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148125887
Годишен финансов отчет за 2011 г на "СТИЛ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Възраждане", бл.45, вх.2, ап.37, управител Венко Иванов Динчев и съставител на отчетите Снежанка Дюлгерова
 
"СТИЛ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148125887
Годишен финансов отчет за 2012 г на "СТИЛ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Възраждане", бл.45, вх.2, ап.37, управител Венко Иванов Динчев и съставител на отчетите Снежанка Дюлгерова
 
"СТИЛ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148125887
Отчети за 2007 г на "СТИЛ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Възраждане", бл.45, вх.2, ап.37, управител Венко Иванов Динчев и съставител на отчетите Снежанка Славова Дюлгерова
 
"СТИЛ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103806581
Отчети за 2007 г на "СТИЛ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Младост", бл.115, вх.10, ет.1, ап.3, управители- Илияна Недялкова Георгиева и Станушка Жекова Димитрова, съставител на отчетите- Николай Стоянов Григоров
 
"СТИЛ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148125887
Отчети за 2008 г на "СТИЛ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Възраждане", бл.45, вх.2, ап.37, управител Венко Иванов Динчев и съставител на отчетите "СИМ КОНСУЛТ" ООД
 
"СТИЛ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103806581
Отчети за 2008 г на "СТИЛ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Младост", бл.115, вх.10, ет.1, ап.3, управители- Илияна Недялкова Георгиева и Станушка Жекова Димитрова, съставител на отчетите- Николай Стоянов Григоров
 
"СТИЛТЕКС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175918557
Годишен финансов отчет за "СТИЛТЕКС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Аксаково, ул." Илия Димитров " 7, представляващ и съставител на отчета : Анка Христова Костадинова
 
"СТОЙЧЕВИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103824070
Годишен финансов отчет за 2009 г на "СТОЙЧЕВИ" ДЗЗД, със седалище: гр.Варна, представляващ Стойчева и съставител на отчета Нонева
 
"СТОП" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176343472
Годишен финансов отчет за 2012 г на "СТОП" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София, представляващ: Добрин Тодоров Костадинов и съставител на отчета: Анка Костадинова
 
"СТОРУМ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148110105
Годишен финансов отчет за 2009 г на "СТОРУМ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Брегалница" 60, вх.В, ет.5, представляващ Стоил Симеонов Стоев и съставител на отчетите Донка Кръстева Ангирова
 
"СТОРУМ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148110105
Годишен финансов отчет за 2010 г на "СТОРУМ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Брегалница" 60, вх.В, ет.5, представляващ Стоил Симеонов Стоев и съставител на отчетите Донка Кръстева Ангирова
 
"СТОЯНОВИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103697064
Отчети за 2007 г на "СТОЯНОВИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Дрян" 6, управител Петър Стоянов и съставител на отчетите Младенка Маринова
 
"СТОЯНОВИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103697064
Отчети за 2008 г на "СТОЯНОВИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Дрян" 6, управител Петър Стоянов
 
"СТРЕЗА & КАПИТОЛ ГРУП" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175463903
Годишен финансов отчет за 2011 г на "СТРЕЗА & КАПИТОЛ ГРУП" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София бул.Александър Стамболийски №134, представляващ: Янко Стоянов Шумков и съставител на отчет Анна Николова Иванова
 
"СТРЕЗА & КАПИТОЛ ГРУП" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175463903
Годишен финансов отчет за 2012 г на "СТРЕЗА & КАПИТОЛ ГРУП" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София бул.Александър Стамболийски №134, представляващ: Янко Стоянов Шумков и съставител на отчет Анна Николова Иванова
 
"СТРЕЗА & КАПИТОЛ ГРУП" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175463903
Годишен финансов отчет за 2013 г на "СТРЕЗА & КАПИТОЛ ГРУП" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София бул.Александър Стамболийски №134, представляващ: Янко Стоянов Шумков и съставител на отчет Анна Николова Иванова
 
"СТРИЙТ ФЕШЪН" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148083505
Годишен финансов отчет за 2009 г на "СТРИЙТ ФЕШЪН" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. "Мария Луиза", 20, ет.2, представляващ Александър Анастасов Архондиев и съставител на отчетие Петя Димитрова Иванова
 
"СТРИЙТ ФЕШЪН" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148083505
Годишен финансов отчет за 2010 г на "СТРИЙТ ФЕШЪН" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. "Мария Луиза", 20, ет.2, представляващ Александър Анастасов Архондиев и съставител на отчетие Петя Димитрова Иванова
 
"СТРИЙТ ФЕШЪН" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148083505
Отчети за 2008 г на "СТРИЙТ ФЕШЪН" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. "Мария Луиза", 20, ет.2, представляващ Александър Анастасов Архондиев и съставители на отчетие Петя Димитрова Иванова и Ана Стоянова Тодорова
 
"СТРИК- 2005" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103956257
Годишен финансов отчет за 2009 г на "СТРИК- 2005" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: с. Каменар, обл. Варна, ул. “С. Врачански” 10, представляващи Иванка Димитрова Евакимова и Божидарка Василева Първанова и съставител на отчетите Димитричка Кирчева Филизова
 
"СТРИК- 2005" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103956257
Отчети за 2008 г на "СТРИК- 2005" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: с. Каменар, обл. Варна, ул. “С. Врачански” 10, представляващи Иванка Димитрова Евакимова и Божидарка Василева Първанова и съставител на отчетите Димитричка Кирчева Филизова
 
"СТРОЙКОНТРОЛ 2003" ЕООД;   Булстат/ЕИК: 131067425
Годишен финансов отчет за 2009 г на "СТРОЙКОНТРОЛ 2003" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул."Костенец" 12, представляващ Ваня Пешева Пешева, съставител на отчетите Ева Ангелова Тенева и одитор Радинка Стоева
 
"СТРОЙМИКС" ООД;   Булстат/ЕИК: 831261084
Отчети за 2008 г на "СТРОЙМИКС" ООД, със седалище и адрес на управление: София, кв."Лозенец", ул."Горски пътник" 45, управител Румен Марков и съставител на отчетите Борислава Георгиева
 
"СТРОЙПРОЕКТ ТРЕЙДИНГ" АД ;   Булстат/ЕИК: 131157399
Годишен финансов отчет за 2009 г на "СТРОЙПРОЕКТ ТРЕЙДИНГ" АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. "Будапеща" № 68, ап. 3, представляващ Христо Крушарски, съставител на отчетите Мирослав Бояджиев и одитор Маргарита Атанасова
 
"СТРОЙПРОЕКТ ТРЕЙДИНГ" АД ;   Булстат/ЕИК: 131157399
Годишен финансов отчет за 2010 г на "СТРОЙПРОЕКТ ТРЕЙДИНГ" АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. "Будапеща" № 68, ап. 3, представляващ Христо Крушарски, съставител на отчетите Мирослав Бояджиев и одитор Маргарита Атанасова
 
"СТРОЙПРОЕКТ ТРЕЙДИНГ" АД ;   Булстат/ЕИК: 131157399
Отчети за 2008 г на "СТРОЙПРОЕКТ ТРЕЙДИНГ" АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. "Будапеща" № 68, ап. 3, представляващ Христо Крушарски, съставител на отчетите Мирослав Бояджиев и одитор Маргарита Атанасова
 
"СТРОЙТЕХНИКА" АД;   Булстат/ЕИК: 118004338
Отчети за 2008 г на "СТРОЙТЕХНИКА" АД, ДДС № BG118004338, със седалище и адрес на управление: обл. Силистра, общ. Главиница, гр. Главиница, ул. "Васил Левски" 18, изпълнителен директор инж. Рашко Денев, съставител на отчетите СК " Баланс" и одитор Мария Ангелова
 
"Стройтехника" АД;   Булстат/ЕИК: 118004338
Годишен финансов отчет за 2009 г на "Стройтехника" АД с ИД по ДДС BG 118004338, със седалище и адрес на управление: гр. Главиница, ул. "Васил Левски" 18, представляващ инж. Рашко Денев, съставител на отчетите СК " Баланс" и одитор Мария Ангелова
 
 
 

Ако не намирате годишния си финансов отчет тук, моля проверете в новия ни сайт!